Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen
De taken van de Interne Vertrouwenspersonen (IVP) zijn het verzorgen van de eerste
opvang bij vragen of klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik door
hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens
het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt.
Onder eerste opvang wordt verstaan: het bieden van een luisterend oor en, na advies
te hebben ingewonnen bij ‘het Meldpunt’, het adviseren van klager over het nemen
dan wel afzien van verdere stappen. Deze eerste opvang wordt ook verleend bij
klachten over misbruik in heden of verleden (bijvoorbeeld incest). Daarnaast zullen
de IVP meewerken aan gedragsprotocollen binnen het jeugdwerk en initiatieven
ontwikkelen die gericht zijn op preventie. 

Voor contact met de vertrouwenspersoon kunt u een mail sturen naar het volgende adres: vertrouwenspersoon@ngkoegstgeest.nl of u kunt een naam in het informatieboekje vinden.