Privacy AVG

Ook in de Nederlands Gereformeerde kerk van Oegstgeest werken we met persoonsgegevens en daar gaan we zorgvuldig mee om, zoals ook al verplicht was in de voorgaande wetgeving persoonsbescherming (Wbp).
Omdat de nieuwe Europese wet verdergaande eisen stelt heeft de scriba, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, al onze processen waarbij met privacygevoelige gegevens wordt gewerkt nagelopen.
Bij processen moet je denken aan de ledenadministratie, digitale kerkbrief, nieuwsbrieven, notulen van vergaderingen, sociale media, website, mededelingen tijdens de kerkdienst etc.
We willen transparant zijn in hoe we omgaan met persoonsgegevens en daarom is er gewerkt aan een privacyverklaring, waarvan de eerste versie op 25 mei 2018 door de kerkenraad is gepubliceerd. Hierin worden ook richtlijnen gegeven over de omgang met privacygevoelige informatie voor iedereen binnen de gemeente.
Hoofdregel is dat we geen privacy gevoelige zaken, zoals namen, adressen, en foto’s, publiceren buiten de gemeente waarvoor geen toestemming voor gegeven door betrokkene(n). Tegelijk beschrijven we hoe we het onderling meeleven en de verbondenheid binnen onze doelstellingen als kerkelijke gemeente met elkaar vorm kunnen blijven geven.
Voor het bewaren van documenten is de hoofdregel dat wat niet meer nodig is vernietigd moet worden (c.q. digitaal verwijderd) en dat wat bewaard moet worden veilig zal gebeuren.
De kerkraad besluit welke informatie/lijsten/overzichten er in het betreffende aandachtsgebied worden bewaard/vastgelegd.
Mocht iemand uit een rol binnen de gemeente documenten met persoonsgegevens in bezit hebben, op papier of digitaal, dan worden die persoon verzocht dit te melden. Ook als er teams, kerngroepen of kringen werken met een Google-drive of dergelijke zouden we dat graag horen.
Meldingen hiervoor kunnen worden gedaan via scriba@ngkoegstgeest.nl en we zullen dan overleggen hoe daarmee omgegaan zal te worden. Oude nummers van de kerkbrief mag je overigens gewoon blijven bewaren. Heb je hier verder nog vragen over dan kan dat ook via het e-mailadres van de scriba.
Gemeenteleden worden via de kerkbrief op de hoogte gehouden van de voortgang.