Band

“Chords of Love” 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, gezangen en opwekkingsliederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. (vrij naar Kol. 3:16)

De band “Chords of Love” staat niet op zichzelf en is ook geen doel in zichzelf, maar dient de gemeente binnen de kaders van de gemeentevisie. Daartoe zetten de bandleden zich in voor opbouw van de gemeente met hun persoonlijke musicale gaven en talenten. Daarbij ondersteunt de band de gemeente in de ontmoeting met de levende Heer waarbij de aantrekkelijkheid van de dienst voor de jeugd en mensen van buitenaf wordt vergroot.

We willen zorgvuldig en voorzichtig omgaan met de moeiten waarvan we weten dat ze bij een deel van de gemeente leven rond andere vormen van muzikale ondersteuning. We zullen daarom zorgvuldig omgaan met het volume en herhalingen zoveel mogelijk mijden. We zullen ons zoveel mogelijk beperken tot Nederlandstalig repertoire en een goede balans nastreven tussen “Ik” en “Wij” liederen, tussen Liedboek en andere lied-tradities. Want we willen er zijn voor alle gemeenteleden.

Onze naam
De naam van de band is “Chords of Love”, vrij naar Hosea 11:4

Zacht leidde ik hen bij de teugels,
aan koorden van liefde trok ik hen mee;
ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,
ik hield hun het voer zelfs nog voor.

In plaats van koorden kun je ook snaren lezen, en op snaren kun je muziek maken en accoorden spelen. Deze “accoorden van liefde” inspireerden ons tot deze naam. In het engels is de woordspeling nog iets sterker: “cords of love” wordt dan  “chords of love”.

Repertoire
We putten uit de bundels van Opwekking, Liedboek der kerken, Evangelische liedbundel, Taizé, Psalmen voor nu, Iona en Youth for Christ.

Daarnaast spelen we diverse liederen van de band Sela en gospelartiesten.
En inmiddels zetten we ook voorzichtig de eerste stappen naar eigen vertalingen van engelse liederen en geheel eigen composities.

Techniek
Een goede ondersteuning van de samenzang staat of valt met de kwaliteit van het zaalgeluid (mix, volume, verstaanbaarheid). In onze diensten wordt hier professioneel voor gezorgd door het bedrijfEltheto Techniek Audiovisueel”.